ஸ்கார்பரோ ஒன்டாரியோ சுகாதார குழு மறுபெயரிடுதல்!

ஸ்கார்பரோ ஒன்டாரியோ சுகாதார குழு மறுபெயரிடுதல்!

July 4, 2022 – As a part of SOHT’s rebranding plan, Scarborough Ontario Health Team is proud to announce our new logo. 

The new Scarborough OHT logo symbolizes collaboration, partnership, integration and a flourishing and diverse community with the ‘S’ of Scarborough being the core pillar. We are encouraging all partners to share our new logo and promote your partnership with the Scarborough Ontario Health Team! Branding information and guidelines will be available on our website soon.

Scarborough Ontario Health Network
ஸ்கார்பரோ ஒன்டாரியோ சுகாதார குழு மறுபெயரிடுதல்!
Scroll to top