நம்மைப் பற்றி

நம்மைப் பற்றி

ஸ்.ஒ.சு.கு. பற்றிய விளக்கம்

ஸ்கார்பரோ ஒன்டாரியோ சுகாதார குழு (ஸ்.ஒ.சு.கு.) என்பது ஸ்காபரோவில் உள்ள நோயாளிகள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக சுகாதாரம் மற்றும் சமூக சேவைகளை வழங்க 30 க்கும் மேற்பட்ட கூட்டாளர் நிறுவனங்களின் வலையமைப்பாகும்.

ஸ்கார்பரோ பல்வேறு மற்றும் உள்ளடக்கியது, மேலும் உங்கள் ஒன்டாரியோ சுகாதாரக் குழுவாக, உங்கள் கவனிப்பும் இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

About us
ஸ்.ஒ.சு.கு. இன் பார்வை

ஸ்.ஒ.சு.கு. இன் பார்வை

 

“மக்கள் அணுகக்கூடிய, சமமான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்பு, சேவைகள் மற்றும் ஆதரவின் மூலம் உகந்த ஆரோக்கியம் மற்றும் நேர்மறையான அனுபவங்களைப் பெறுவார்கள்.”

ஸ்.ஒ.சு.கு. இன் மதிப்புகள்

ஸ்.ஒ.சு.கு. இன் மதிப்புகள்

  • பங்கு
  • நபரை மையமாகக்
  • புதுமை
  • இரக்கம்
  • ஒத்துழைப்பு
  • பொறுப்புக்கூறல்
  • மரியாதை
:நிதியளிப்பவர்கள் தகவல்

:நிதியளிப்பவர்கள் தகவல்

ஒன்டாரியோ சுகாதாரமமைப்பு என்பது ஒன்டாரியோ அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாகும், இது மாகாணத்தின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு அமைப்பை இதற்கு முன்பு செய்யாத வழிகளில் இணைக்கவும் ஒருங்கிணைக்கவும், ஒன்டாரியர்கள் சிறந்த கவனிப்பைப் பெறுவதை உறுதிசெய்ய உதவுகிறது.

ஒன்ராறியோ சுகாதார குழுக்கள் என்பது, வரையறுக்கப்பட்ட நோயாளிகளின் மக்கள்தொகைக்கு முழுமையான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த தொடர்ச்சியான கவனிப்பைத் திட்டமிடுவதற்கும் வழங்குவதற்கும் ஒன்றிணைந்த நிறுவனங்களின் கூட்டாண்மை ஆகும்.

Scroll to top