டொராண்டோ பிரைட் 2022 இல் ஸ்.ஒ.சு.கு.

டொராண்டோ பிரைட் 2022 இல் ஸ்.ஒ.சு.கு.

On June 26, SOHT staff and partners represented the Scarborough Ontario Health Team at the 2022 Toronto Pride Parade. We would like to thank our staff and partners for coming out and supporting the representation of our OHT.

டொராண்டோ பிரைட் 2022 இல் ஸ்.ஒ.சு.கு.
டொராண்டோ பிரைட் 2022 இல் ஸ்.ஒ.சு.கு.
Scroll to top